#Доброопштество

#Доброопштество Проект Среќа е здружение фокусирано на подобрување на квалитетот на живеење, создавање на можности и образование и едукација за децата и младите со помалку можности.
Основана во 2015 година, Проект Среќа за многу кратко време стана синомим за среќа кај децата, синоним за транспарентна и исполнителна работа, градење на филантропско и хумано општество, кое создава можности за децата во социјален ризик, со акцент на децата кои живеат во сиромашни и во рурални средини.