Финансиски извештај за 2020 година за здружение за хумано општествен развој Проект Среќа