Детско Драмско студио „Неверленд“

Драмско студио за деца во социјален ризик.

Проект поддржан од Општина Центар